per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

El verd a la ciutat

2022 Barcelona Ciutat Europea dels boscos

El verd a la ciutat
Dilluns, 28 de març de 2022, 18:30h. INSCRIPCIONS

Les ciutats verdes proporcionen més i millors serveis ecosistèmics als seus habitants. Reverdir la ciutat en el context del canvi climàtic, per tant, és una forma de mitigar-ne els efectes. La millora de l’entorn urbà i l’enfortiment dels vincles entre l’àmbit rural i l’urbà genera resiliència en els sistemes urbans, serveis i poblacions davant xocs externs. Un medi ambient saludable genera millor salut i benestar. Per això, moltes ciutats treballen contra la pèrdua de biodiversitat i per protegir la natura, com ho fa Barcelona?

Presentació Cristina Junyent

RESUM: Parlarem dels serveis ecosistèmics, els que un ecosistema aporta a la societat i que milloren la salut, l’economia i la qualitat de vida de les persones, en aquest cas els que proporciona el verd a la ciutat; indestriable la salut humana i la de l’entorn (one health). Participen amb una acadèmica del CREAF (inici del centre), una persona de l’Ajuntament i una participant de la Xarxa de Conservació de la natura.
PRESENTACIÓ

GESTIÓ: Cap a la naturalització de Barcelona. Pla Natura 2030. Marga Parés, cap de programa de Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona

Com a política de renovació del compromís amb la biodiversitat a la ciutat, el mes de setembre passat el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va llançar el Pla Natura 2030. És un instrument estratègic i participat per la ciutadania, que te la visió d´una ciutat amb una infraestructura funcional i ecològica, un verd equitatiu, accessible, connectat en la trama urbana i amb la xarxa verda metropolitana, per maximitzar els serveis socials i ambientals, sobretot els de salut i adaptació al canvi climàtic. Aquesta xarxa és apreciada i conservada com a patrimoni natural de la Terra, i com a benefici per a les generacions presents i futures, que gaudeixen de la connexió amb la natura i s´impliquen en la creació d´espais verds i en la conservació i millora de la biodiversitat.

RESUM: Des del primer Pla del Verd i la Biodiversitat, els parcs i jardins de la ciutat no són considerats només una part ornamental de la ciutat, independentment de la seva gestió. Com a altres ciutats, Barcelona parla d’infraestructura verda, perquè la presència de verd minva la temperatura. En els projectes s’inclou el blau de les aigües i el marró del sòl, per intentar permeabilitzar de nou el sòl.
En el Pla Natura 2030, vigent i elaborat amb participació científica i ciutadana, s’aborden 20 acciones que comporten 100 projectes, que es poden agrupar en aspectes clau: incrementar el verd a la ciutat, millorar la conservació de les espècies, comunicar el projecte mans al verd, còneìxer l’Observatori de la Biodiversitat i la governança, especialment de les zones més vulnerables, que també venen incloses i s’interrelacionen amb el Pla Clima.
PRESENTACIÓ

ACADÈMIA: Integrar els serveis ecosistèmics i la biodiversitat en les polítiques de ciutat, Anna Àvila, CREAF

Els horts urbans son espais verds multifuncionals del paisatge urbà, amb un paper important per a la biodiversitat, les funcions i els serveis ecosistèmics (com la pol·linització i dispersió d´espècies), la connectivitat ecològica o la cohesió social. A més, l’activitat entorn dels horts crea ciutats més amables.
Però hem de tenir en compte els horts generen aliments que seran consumits, i aquests vegetals creixen en un entorn amb contaminació per tràfic. En aquest debat comentaré el treball que hem dut a terme per determinar com la qualitat de l’aire afecta als horts de Barcelona.  Ens preguntem si els vegetals tindran més altes concentracions de metalls segons la contaminació atmosférica, i analitzem si hi ha un risc per l’ingesta de metalls pesants en les verdures.

RESUM: Davant dels canvis provocats per la crisi climàtica, la del verd i la seguretat alimentària a les ciutats, i a Barcelona també, han aparegut horts urbans. Però a les ciutat els afecta la qualitat de l’aire? Segons l’estudi realitzat per Anna Àvila i Corina Basnou, no sembla que hi hagi una relació entre el nivell de contaminació atmosfèrica i la concentració de metalls pesants en les fulles estudiades; podrien tenir més relació amb les concentracions de metalls al sòl. Els horts urbans contribueixen també a millorar la taxa de biodiversitat de la ciutat.
PRESENTACIÓ

CIUTADANIA: Els beneficis de la natura a la ciutat. Anna Parisi, Xarxa de Conservació de la Natura
Integrar la natura a la ciutat promou la salut i el benestar. Coneixent els beneficis que ens aporta, com canalitzar la sensibilització, d’una banda, i com donar resposta a les demandes de grups i entitats ciutadanes per implicar-se en la renaturalització de la ciutat i fer comunitat entorn la natura urbana?

RESUM: Des de la Xarxa de Conservació de la Natura coneixem els usos que els ciutadans fan de dels espais de la ciutat en relació amb el verd, com hi ha hagut “okupació” de solars abandonats o d’escocells per a fer-hi horts o plantacions de jardineria. No només fan més amable la quotidianitat, sinó que facilitan la cohesió social i l’intercanvi de coneixement.
Una participació més activa arriba a través de les accions d’alimentació urbana i els projectes de ciència ciutadana, en què els participants fan de científics. Ens comenta els exemples de le cascine aperte di Milano i del Greening of Detroit.
L’augment de natura urbana, a més, redueix la temperatura i ens protegeix de la pèrdua de biodiversitat, Anna Parisi ens remet al Manifest en Defensa del Verd i la Biodiversitat, impulsat per Barcelona + Sostenible i a l’ús del Mapa Barcelona + Sostenible.
PRESENTACIÓ

DEBAT I CONCLUSIONS
Davant de la crisi general reflexionem que els serveis ecosistèmics que ens aporta el verd a la ciutat són gratuïts i ens fan conèixer l’entorn en què vivim.
Davant dels problemes de recursos per mantenir el verd a la ciutat, algunes ciutats destinen el 0,5% de l’IBI a la conservació de la natura.
Davant de la gestió més raonable de la vegetació de la ciutat, ens hem d’acostumar a les plantes autòctones i al nostre clima; no és molt sostenible mantenir praderies verdes de gespa, són millors els prats o els herbassars. Per això ens haurem d’acostumar a l’època seca i el color groc.
Per conèixer la nostra ciutat: Altes de Biodiversitat de Barcelona, i el nostre entorn: Landstewardship.
Per sumar-te a iniciatives: Taula salut i natura sobre la seva interdependència a Catalunya.
Com ajudar a la biodiversitat urbana.
The benefits and risks of rewilding (IUCN).

CRÒNICA DEL CREAF A LINKEDIN

Més informació
Ajuntament de Barcelona, Pla Natura 2030
CREAF: No hay ciencia sin diversidad

CONVOCATÒRIA
Dimecres 28/03/2022 a les 18:30h

presencial i gratuït amb inscripció prèvia

Vil·la Urània
c/Saragossa, 29
08006 Barcelona

Tots els debats del cicle Barcelona a 3 bandes en el context del canvi global

Print Friendly, PDF & Email