per a la promoció i l'estímul de la cultura científica

Com s’argumenta per a la convivència?

Material complementari per a desenvolupar el projecte Arguments científics per a la convivència.

Context
El civisme és una eina que afavoreix la convivència. Es basa en normes lògiques facilitadores. Promou el respecte i la igualtat, el sentiment de responsabilitat i el sentiment d’integració. Ara bé, a l’adolescència la recepció de normes és difícil. Per això cal explorar i identificar noves maneres per promoure aquests valors entre els joves evitant moralismes i valoracions personals i subjectives. Cal oferir informació argumentada i propera als interessos dels alumnes i fer entendre que els beneficis col·lectius són beneficis individuals. A partir d’aquí, cadascú en traurà les seves conclusions.

Objectiu
Conscienciar els adolescents dels valors del civisme i de la convivència mitjançant exemples i raonaments científics.

Adreçat
A estudiants d’entre 14 i 16 anys. És el moment en què irromp la dimensió social de l’individu, l’esperit crític i la construcció identitària.

Procediment
L’activitat està dividida en quatre unitats; cada unitat desenvolupa tres conceptes que, alhora, estan subdividits en tres fets. Per això, és previst que cada unitat es realitzi entre una i dues sessions de 50 minuts, segons el criteri de l’educador i la resposta de l’alumnat. L’esquema del procediment és el següent:

Després de cada concepte, a fi de no perdre el ritme, se suggereix que les preguntes es responguin molt breument i per escrit. Que no s’arribi a la participació fins al final, durant el debat conjunt. És possible, però, que les característiques de l’alumnat o els interessos del professorat demanin certa flexibilitat tant en la durada com en la selecció dels continguts. Per això, l’estructura de l’activitat és totalment modular i el material s’ha preparat per treballar les unitats senceres o cada concepte individualment, segons convingui.

Guió per al debat conjunt
Cada unitat té la seva proposta particular, però en general es poden englobar en:– comentaris dels exemples vistos,
– demanar exemples anàlegs als estudiants,
– aplicació a la vida quotidiana,
– identificació de barreres que dificulten la convivència,
– idees per trencar aquestes barreres i assolir una convivència més fàcil i respectuosa.

Material
En cada unitat hi trobareu:
– El vídeo didàctic amb les explicacions i raonaments i les activitats proposades per reflexionar,
– El guió docent, que fa el seguiment explicatiu.

En resum, es tracta de fer reflexionar els estudiants sobre com fer que la nostra comunitat progressi. Que s’adonin que els seus actes tenen transcendència. Que amb noves dades adquireixin altres coneixements. Que aprenguin també a observar, debatre en grup, a raonar i enraonar. Els fets que descrivim en cada una de les unitats no són més que exemples. No es vol tant que aprenguin sobre cada cas, sinó sobre la idea subjacent del comportament individual.

Document complet en pdf.

Retornar als Arguments científics per a la convivència.

Print Friendly, PDF & Email