Arguments científics per a la convivència

2007 Material educatiu per a estudiants de secundària i batxillerat

2007 Recurs educatiu en línia per a professors i educadors socials

En aquests moments hi ha un gran interès social en educar per a la convivència. Conviure és inevitable, però comporta renúncies individuals. Cal comprendre que és en favor de beneficis col·lectius, cosa que, alhora, repercuteix en beneficis individuals. Així doncs, conviure és rendible individualment. Tot seguit presentem una sèrie de dades que pretenen donar arguments científics en favor de la convivència.

Context
El civisme és una eina que afavoreix la convivència. Es basa en normes lògiques facilitadores. Promou el respecte i la igualtat, el sentiment de responsabilitat i el sentiment d’integració. Ara bé, a l’adolescència la recepció de normes és difícil. Per això cal explorar i identificar noves maneres per promoure aquests valors entre els joves evitant moralismes i valoracions personals i subjectives. Cal oferir informació argumentada i propera als interessos dels alumnes i fer entendre que els beneficis col·lectius són beneficis individuals. A partir d’aquí, cadascú en traurà les seves conclusions.

Objectiu
Conscienciar els adolescents dels valors del civisme i de la convivència mitjançant exemples i raonaments científics.

Adreçat
A estudiants d’entre 14 i 16 anys. És el moment en què irromp la dimensió social de l’individu, l’esperit crític i la construcció identitària.

Procediment
L’activitat està dividida en quatre unitats, a les quals podeu accedir fent clic sobre cadascuna d’elles:

1.- Espais per a la convivència
2.- Higiene i salut
3.- Soroll
4.- De mica en mica. Accedir al taller relacionat amb aquesta unitat.

Cada unitat desenvolupa tres conceptes que, alhora estan subdividits en tres fets. Per això, és previst que cada unitat es realitzi entre una i dues sessions de 50 minuts, segons el criteri de l’educador i la resposta de l’alumnat. L’esquema del procediment és el següent:

Després de cada concepte, a fi de no perdre el ritme, se suggereix que les preguntes es responguin molt breument i per escrit. Que no s’arribi a la participació fins al final, durant el debat conjunt. És possible, però, que les característiques de l’alumnat o els interessos del professorat demanin certa flexibilitat tant en la durada com en la selecció dels continguts. Per això, l’estructura de l’activitat és totalment modular i el material s’ha preparat per treballar les unitats senceres o cada concepte individualment, segons convingui.

Guió per al debat conjunt
Cada unitat té la seva proposta particular, però en general es poden englobar en:
– comentaris dels exemples vistos,
– demanar exemples anàlegs als estudiants,
– aplicació a la vida quotidiana,
– identificació de barreres que dificulten la convivència,
– idees per trencar aquestes barreres i assolir una convivència més fàcil i respectuosa.

Material
En cada unitat hi trobareu:
– El vídeo didàctic amb explicacions i activitats,
– El guió docent.

En resum, es tracta de fer reflexionar els estudiants sobre com fer que la nostra comunitat progressi. Que s’adonin que els seus actes tenen transcendència. Que amb noves dades adquireixin altres coneixements. Que aprenguin també a observar, debatre en grup, a raonar i enraonar. Els fets que descrivim en cada una de les unitats no són més que exemples. No es vol tant que aprenguin sobre cada cas, sinó sobre la idea subjacent del comportament individual.

En la vida no hi ha penes ni càstigs, sinó conseqüències. Robert Ingersoll, advocat d’Estats Units (1836-1899).

Arguments Científics per a la Convivència és un encàrrec del Pla per a la Promoció del Civisme i de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

El contingut del projecte Arguments Científics per a la Convivència està subjecte a llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obres derivades; 2.5 Espanya.